O nas

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe. W niniejszej polityce wyjaśnimy jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami.

Kim jesteśmy?

Naszym klientom dostarczamy najbardziej innowacyjne i niezawodne urządzenia oraz oprogramowanie dla automatyki dostępne na rynku europejskim. Dzięki swej innowacyjności i niezawodności ułatwiają one osiąganie lepszych wskaźników ekonomicznych, powodują obniżenie kosztów eksploatacji instalacji oraz przyczyniają się do wzrostu komfortu i bezpieczeństwa. Naszą specjalnością są systemy automatyki o otwartej architekturze i szeroko wykorzystujące technologie internetowe już na poziomie sterowników.

Przetwarzamy dane osobowe jako ich administrator. Siedziba spółki Sabur sp. z o.o. znajduje się w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy punkt kontaktowy dla osób zainteresowanych. Możesz skontaktować się z Nami pisząc na adres twoje.dane@sabur.com.pl.

Jakie dane o Tobie zbieramy i jak długo je przetwarzamy?

Dane, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które otrzymaliśmy w związku z relacją biznesową z firmą, w której pracujesz lub jesteś jej współpracownikiem. W szczególności dotyczy to wydarzeń przez nas organizowanych. Część danych jesteśmy w stanie wywnioskować także względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą, jak również na podstawie informacji, które otrzymujemy od podmiotów trzecich.

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, które pozwolą na udoskonalanie naszych usług; wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego itp.
Możesz ograniczyć przetwarzanie tych informacji. Jedyne co musisz zrobić to zapoznać się z naszą Polityką plików „cookies” i postępować zgodnie z informacjami w nie zwartymi.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu itp. Dane te będą przetwarzane w celu komunikacji biznesowej. Podstawą prawną przetwarzania są nasze usprawiedliwione interesy (udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, sporządzenie i wysłanie oferty naszych produktów i usług) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane zbierane w związku ze współpracą biznesową

Kiedy wchodzisz z nami w relację biznesową, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko, Twoje dane kontaktowe, takie jak adres firmy, numery telefonów i adresy email, Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, webinaria itp., dane dotyczące naszej komunikacji z Tobą; Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami. Twoje dane w wyżej wymienionych wypadkach przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na mocy obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w dalszej części niniejszej polityki.

W jaki sposób i w jakich celach wykorzystujemy Twoje dane?

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • zarządzanie naszymi relacjami,
 • komunikacja,
 • przesyłanie naszych newsletterów o naszych produktach, usługach lub promocjach, przesyłanie informacji handlowych, za Twoją zgodą,
 • realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a,
 • do wykonania umowy, bez względu na jej postać czy formę, lub działań podjętych przed zawarciem umowy, kiedy zamawiasz nasz produkt lub usługę,
 • zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, włącznie z obowiązkiem ujawnienia danych sądom i organom,
 • w celach statystycznych, gdyż używamy zautomatyzowanych narzędzi by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących nasze usługi i produkty. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

Usługi newsletter

Nasze usługi newsletter z założenia są skierowane do klientów biznesowych (firm i innych instytucji). Większość z nich zawiera informacje handlowe. Jeżeli występujesz w imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, jesteś naszym klientem biznesowym, kontrahentem (dostawcą, odbiorcą) lub innym partnerem wiedz, że możemy kierować do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres korespondencji lub poczty elektronicznej informację o naszych produktach i usługach bez względu na wyrażoną zgodę, na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Adresy służbowe czy firmowe traktujemy jako należące do firmy, którą reprezentujesz. Szanując wspólne relacje biznesowe zapewniamy Ci możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku osób fizycznych. Korzystając z tego prawa firma lub instytucja, którą reprezentujesz zostanie wypisana z usługi newsletter, a Twoje dane zostaną usunięte. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów lub w ramach procesów towarzyszących zawarciu lub wykonywaniu umów.

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • w oparciu o Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych informacji odnośnie do czynności przetwarzania, na które wyraziłeś/aś zgodę lub poprzez skontaktowanie się z nami pod adres: dane@sabur.com.plwypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas na mocy obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich. Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować:
 1. prowadzenia korespondencji;
 2. ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi;
 3. promocji firmy oraz naszych usług;
 4. tworzenia zestawień, analiz i statystyk;
 5. nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej;

Komu przekazujemy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) w przyszłości poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji o Tobie w wyspecjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać. W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych lub któremu udostępnimy Twoje dane osobowe będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania, inny instrument prawny lub w związku koniecznością realizacji umowy, porozumienia lub współpracą i wyłącznie w granicach określonych przez prawo. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W Sabur Sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników Sabur Sp. z o.o.  będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość, kierowcy i kurierzy, itp.). Z zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza Sabur Sp. z o.o. Możemy jednak przekazać Twoje dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta, itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z wymaganiami obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa, by spełnić orzeczenie sądu albo inny obowiązek prawny sądu lub organu).

Międzynarodowy transfer danych

Twoje dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych. Jeśli jednak w ramach przetwarzania Twoje dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych będzie odbywać się wyłącznie na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Twojej wyraźnej zgody, o którą zostaniesz przez nas bezpośrednio poproszony w stosownych przypadkach. Międzynarodowy transfer danych w oparciu o Tarczę Prywatności dotyczyć będzie w szczególności usług informatycznych świadczonych nam przez firmę Microsoft Corporation.

Jakie środki bezpieczeństwa chronią Twoje dane?

Zobowiązujemy się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Stosujemy zabezpieczenia fizyczne oraz logiczne o wysokim standardzie. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia: poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim; integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją; dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do Twoich danych, tylko jeżeli wystąpi taka konieczna potrzeba. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.  Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. Dane osobowe, które podajesz na naszych stronach są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. Zabezpiecza on transmisję danych w obrębie domeny i potwierdza jej autentyczność.

Jakie prawa Ci przysługują?

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Twoje żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Ciebie. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Cię również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach. Na żądanie sporządzimy również kopię Twoich danych osobowych. Zostanie ona Ci udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Twoje dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócisz nam na to uwagę – na Twoje żądanie.

Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzysz sobie przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Ciebie – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoje pytania i przedstawić naszej oferty, jeżeli zażądasz usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Twoje żądanie ograniczymy przetwarzanie Twoje danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Twoją zgodą.

Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO możesz zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Twoim celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Twoje dane osobowe bezpośrednio do niego.

Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Twoje zgody, możesz żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażesz, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Twoje interesy, prawa lub wolności.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – masz prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Twoje wpływać.

Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Cię o zgodę, to będziesz mógł/mogła tę zgodę wycofać w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważasz, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Twoje prawa zostały naruszone, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych pod adres: twoje.dane@sabur.com.pl. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Zgoda na wykorzystanie plików cookies jest jednoznaczna z zapoznaniem się i przyjęciem treści polityki cookies.
Akceptuję